Internationale studenten hechten zich aan Nederland

Internationale studenten hechten zich aan Nederland

Internationale studenten blijken vaker dan verwacht in Nederland te blijven wonen en werken na hun studie. Van alle afgestudeerden met een internationale achtergrond woont 38% vijf jaar later nog steeds in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van EP-Nuffic naar de stayrate (blijfkans) van internationale studenten die in het studiejaar 2008-2009 zijn afgestudeerd aan een hogeschool of universiteit. Dit is twee keer zoveel als de levenslange stayrate van 19% waar het Centraal Planbureau (CPB) van uitgaat in zijn uitvoerige studie ‘De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs' uit 2012. Het resultaat uit het CBS-onderzoek is wel zeer vergelijkbaar met een nieuwe CPB-studie van afgelopen september. Hieruit bleek dat van alle buitenlandse promovendi 38% tot ten minste vijf jaar na promotie in Nederland blijft, en 32% tot ten minste tien jaar.

38% blijft in Nederland
Van alle 7.350 afgestudeerden uit 2008-2009 met een buitenlandse nationaliteit die ingeschreven stonden bij een Nederlandse gemeente, was 70% op 1 oktober 2009 nog in Nederland. Op 1 oktober 2011 was iets minder dan 50% nog aanwezig, en op 1 oktober 2013 nog 38%. De stayrate van de afgestudeerden uit 2008-2009 komt daarmee op 38%, gemeten op vijf jaar na afstuderen. Van diezelfde 7.350 internationale afgestudeerden had meer dan 70% vijf jaar na afstuderen een betaalde baan. Hierin zijn de zelfstandige ondernemers nog niet meegenomen. Met deze arbeidsparticipatiegraad dragen internationale studenten die in Nederland blijven naar rato bij aan de Nederlandse kenniseconomie. Hun gemiddelde uurloon is vergelijkbaar met dat van Nederlandse afgestudeerden.

€ 950 miljoen op jaarbasis
De internationale studenten die zich aan Nederland binden, leveren de Nederlandse schatkist naar schatting zo’n € 950 miljoen op. Dit bedrag is gebaseerd op het rekenmodel dat het Centraal Planbureau hanteert in bovengenoemde studie én op de meest recente mobiliteitscijfers. Als de levenslange stayrate ook nog hoger blijkt te liggen dan de 19% waar het CPB van uitgaat in zijn berekeningen, zullen de financiële opbrengsten navenant toenemen.

Uitschieters
Internationale studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een hoger dan gemiddelde stayrate. Ook internationale hbo-studenten binnen de studierichtingen Techniek en Gezondheid blijven vaker in Nederland wonen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de gemiddeld langere duur van een hbo-bachelor ten opzichte van een wo-bachelor, het verschil in arbeidsmarktperspectieven tussen de EER en sommige regio’s van herkomst en de goede baankansen in Techniek en Gezondheid in Nederland. 


Make it in the Netherlands!
In 2014 startte het actieprogramma Make it in the Netherlands! gericht op het aantrekken en binden van internationale studenten aan Nederland. Kences is betrokken bij dit programma omdat voldoende en betaalbare huisvesting een belangrijke randvoorwaarde is voor het aantrekken en binden van internationale studenten. In dit actieprogramma werken de VSNU, de Vereniging Hogescholen en EP-Nuffic samen met onder andere de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken, het ISO, de LSVb, VNO-NCW/MKB-Nederland en de FNV om internationale studenten aan Nederland te binden.

Het volledige CBS onderzoek is hier te downloaden.

Webdesign » SPRANQ