Inkomenstoets voor internationale studenten van tafel

Inkomenstoets voor internationale studenten van tafel

Op 17 mei 2013 is in de Staatscourant een belangrijke wijziging gepubliceerd van de 'Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting'. Dankzij een sterke lobby van Kences, met steun van VSNU en Kennissteden, is het gelukt om de inkomenstoets voor alle internationale studenten van tafel te krijgen. Er is een algehele uitzondering voor de groep internationale studenten gekregen. Een terechte uitzondering, omdat op voorhand zeer aannemelijk is dat deze groep studenten geen inkomen in Nederland genieten en dus ook geen inkomen kunnen hebben boven de toewijzingsgrens van € 34 229. 

Nieuwe regeling was onuitvoerbaar
In 2012 was er een 'eigen verklaring' nodig van de internationale student, waarin deze verklaarde minder dan de inkomensnorm te verdienen. Toen eind december 2012 de nieuwe regeling voor 2013 werd gepubliceerd leek het even rampzalig te worden voor internationale studenten. Er moesten verklaringen worden opgevraagd bij de Belastingdienst over het inkomen van de student. Dit leidde tot grote problemen omdat de persoon in veel gevallen niet bekend was bij de Belastingdienst. Nadat wij onze bezwaren als Kences bekend hebben gemaakt, is BZK aan de gang gegaan met een wijziging van de nieuwe regeling. Dit heeft geresulteerd in de regeling zoals deze op 17 mei j.l. in de Staatscourant is gepubliceerd.

Van eigen verklaring naar verklaring van de onderwijsinstelling
Vanaf 1 januari 2013 volstaat een verklaring van de hoger onderwijs instelling, waaruit blijkt dat de student inderdaad internationaal student is bij een HO-instelling. Dat kan per individuele verhuring (vooraf) of middels een lijst van verhuringen (achteraf). De regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. Voorbeeldverklaringen en meer informatie over de toepassing van de regeling is te vinden op Kences Handreiking inkomenstoets internationale studenten 2013

 

Webdesign » SPRANQ