Fusie Stadswonen en Vestia

Fusie Stadswonen en Vestia

Op dinsdag 1 februari hebben de beide bestuurders en de Raad van Toezicht van Stadswonen en de Raad van Commissarissen van de Vestia Groep een intentieovereenkomst voor een juridische fusie ondertekend.

Volkshuisvestelijke motieven
Stadswonen kan door een fusie met Vestia haar volkshuisvestelijke opgaven, namelijk het creëren van voldoende en kwalitatief hoogwaardige studentenhuisvesting in Rotterdam, ook in de toekomst waarmaken. Dat geldt niet alleen voor de bestaande projecten, zoals de Universiteitscampus, maar ook voor nieuwe projecten.

Een fusie zorgt ervoor dat Stadswonen als dé partner van de gemeente Rotterdam op het terrein van studentenhuisvesting haar rol als studentenhuisvester en aanbieder van short stay voor internationale studenten en haar ambitie om het aanbod de komende jaren belangrijk uit te breiden, kan (blijven)vervullen. Stadswonen blijft in staat voor haar huurders een terughoudend huurverhogingbeleid te voeren.

Vestia beschikt over een zodanig financieel perspectief, dat zij in staat is haar eigen opgaven en die van de fusiepartner op een goede wijze te vervullen. De fusie gaat niet ten koste van de huurders van Vestia in de vorm van hogere huren, beperking van de dienstverlening of de noodzaak om meer schaarse sociale huurwoningen te moeten verkopen.

Fusiedatum
Het voornemen is de fusie, na het positief doorlopen van het fusietraject en goedkeuring van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties te laten plaatsvinden uiterlijk 31 mei 2011. De naam Stadswonen blijft zichtbaar. Na de fusie is Vestia Rotterdam Stadswonen het 15e woonbedrijf van Vestia. Het kantoor aan de Goudsesingel blijft bestaan.

Over Vestia
Vestia biedt met haar 14 woonbedrijven woonservice aan de bewoners van circa 81.000 woningen en 5.000 overige verhuureenheden in Haaglanden, Rotterdam en in diverse plaatsen in de rest van het land. Naast de 14 woonbedrijven beschikt Vestia over 4 vakbedrijven.

Over Stadswonen
Stadswonen is de studentenhuisvester van Rotterdam. Stadswonen beheert 7.300 wooneenheden en meer dan 32.000 m2 bedrijfsruimte in het hart van Rotterdam.

 

Webdesign » SPRANQ