Enorme groei aantal internationale studenten

Enorme groei aantal internationale studenten

De groei van het aantal internationale studenten zet fors door. Dat betreft de studenten die in Nederland een volledige opleiding volgen, de diplomastudenten. En de studenten die hier een kort programma doen, de studiepuntmobiele studenten. In totaal zijn er in collegejaar ’17-’18 ca. 75.000 diplomastudenten en 18.000 studiepuntmobiele studenten. De groei van het aantal internationale studenten is vooral te zien bij universiteiten. De komende acht jaar verwachten we nog eens een groei van het aantal internationale diplomastudenten dat een volledige studie doet van 25.800 (34 procent). En een groei van 5.500 (31 procent) van het aantal studiepuntmobiele studenten dat een gedeelte van hun studie elders doet. Dit is een grote uitdaging, aangezien al deze studenten een acute huisvestingsbehoefte hebben. 

Dit en meer blijkt uit de onafhankelijke Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018 die vandaag gepresenteerd is tijdens het Landelijke Congres Studentenhuisvesting van Kences in Rotterdam.

Groei ongelijk verdeeld
Behalve de grote groei van het aantal internationale studenten aan de universiteiten, zien we ook het aantal Nederlandse studenten aan universiteiten de komende acht jaar toenemen (groei van 17 procent, 46.200 studenten). Het aantal hbo-studenten gaat de komende acht jaar juist dalen (daling van 6 procent, 22.500 studenten). Universiteitssteden hebben dus de komende jaren een grote uitdaging om voldoende studentenhuisvesting te realiseren. Wageningen (+ 26 procent) en Delft (+21 procent) zijn de grootste groeiers.

Mbo-studenten in beeld gebracht
Voor het eerst is in de monitor stilgestaan bij mbo-studenten. Dat is dit jaar nog niet gedaan op basis van een enquête, maar gebaseerd op bestaande data. Op 31 december 2017 waren er 486.000 studenten binnen het middelbaar beroepsonderwijs, waarvan 378.600 met een beroepsopleidende leerweg (meer schoolgericht) en 107.700 met een beroepsbegeleidende leerweg (meer werkgericht). Voor de komende acht jaar wordt er een afname verwacht van het aantal mbo-studenten. 81 procent van de mbo studenten is thuiswonend. Van de 92.000 uitwonende mbo-studenten (19 procent) valt op dat 65 procent daarvan buiten de eigen studiestad woont.

Afname uitwonendheid door studievoorschot zet onverminderd door
Het aandeel uitwonende studenten is de afgelopen drie jaar (sinds invoering studievoorschot) gedaald van 53 naar 48 procent. Het effect is voor hbo- en universitaire studenten vergelijkbaar. De conclusie is dat de invoering van het studievoorschot van grote invloed is op het huisvestingsgedrag van bachelorstudenten. De verwachting is dat dit effect de komende jaren zal doorwerken bij de masterstudenten. Deze afname van het aantal uitwonende studenten wordt grotendeels tenietgedaan door de groei van het aantal internationale studenten. 51 procent van de thuiswonende en 76 procent van de uitwonende studenten heeft een studieschuld opgebouwd van gemiddeld respectievelijk 8.400 en 17.300 euro. Van de studenten die in de laatste twee studiejaren met studeren zijn gestart en binnen het nieuwe studiefinancieringsstelsel vallen, is de studieschuld relatief beduidend hoger dan bij de studenten uit het oude stelsel.

Download
De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018 is hier te downloaden.
De vragenlijst landelijke studenten woonwensenenquete 2018 is hier te downloaden.

Webdesign » SPRANQ