Idealis wil 1000 kamers bouwen

Idealis wil 1000 kamers bouwen

Op donderdag 20 december 2012 ondertekenden de gemeente Wageningen en Kences deelnemer Idealis de prestatie afspraken studentenhuisvesting voor de periode 2012-2015.

Extra studentenhuisvesting
Idealis en de gemeente staan de komende jaren voor de opgave om te zorgen voor voldoende studentenhuisvesting in de gemeente Wageningen. Idealis heeft het voornemen om in de periode tot en met 2015 ongeveer 1000 kamers te bouwen op diverse locaties in Wageningen.

De behoefte aan nieuwe studentenkamers stellen Idealis en de gemeente gezamenlijk vast. Hiervoor zijn de studentenprognoses van Wageningen UR een belangrijk uitgangspunt. De prognoses van Wageningen UR tonen een forse toename van het aantal studenten. Om de 1000 kamers mogelijk te maken zet de gemeente zich onder andere in om de planologische procedures voortvarend te doorlopen, rekent de gemeente met een sociale grondprijs en stelt bijvoorbeeld een bijdrage uit het stimuleringsfonds goedkope woningbouw ter beschikking. Hiermee werken de gemeente en Idealis mee aan het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting om te komen tot 16.000 extra studentenkamers in 2016.

Duurzaamheid en leefbaarheid
De gemeente en Idealis onderschrijven beiden de ambitie zoals vastgelegd in 'Wageningen klimaatneutraal in 2030'. Bij nieuwbouw maakt Idealis gebruik van duurzame materialen en past waar mogelijk extra energiebesparende maatregelen toe. Via voorlichting brengt Idealis energiebesparing en afvalscheiding onder de aandacht van haar huurders. De gemeente geeft Idealis de mogelijkheid om legesvrij bouwkundige ingrepen uit te voeren die bijdragen aan CO2- reductie. Idealis investeert structureel in een door haar bewoners als prettig en veilig ervaren woonomgeving. De gemeente en Idealis pakken ook samen illegale bewoning op; dat betekent dat er op structurele basis bestandsvergelijkingen plaatsvinden.

Gevolgen regeerakkoord
De effecten van het regeerakkoord staan haaks op de prestatieafspraken tussen de gemeete Wageningen en Idealis én de ambities uit het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. Door de maatregelen - met name de huurmaximalisatie op 4,5% van de WOZ-waarde - worden studentenhuisvesters behoorlijk belast. Hierdoor neemt de investeringscapaciteit van onder andere Idealis drastisch af.

De Kencesdeelnemers en de kennissteden zijn een politieke lobby gestart om de gevolgen van de kabinetsplannen onder de aandacht te brengen en mee te denken in een oplossing. Op 10 december j.l. heeft er een eerste gesprek plaatsgevonden tusen Kences en minister Blok. Idealis heeft goede hoop dat dit voor de studentenhuisvesting positief zal uitpakken. De uitgewerkte plannen van de minister worden in het voorjaar van 2013 verwacht.

 

Foto: links wethouder Michiel Uitdehaag van de gemeente Wageningen en rechts de heer Ad Huijsmans, interim directeur/bestuurder Idealis.

Webdesign » SPRANQ