Goede match lokaal niveau uitgangspunt voor actieplan studentenhuisvesting

Goede match lokaal niveau uitgangspunt voor actieplan studentenhuisvesting

De ministers van OCW en BZK hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar gemeenten/kennissteden, onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters en de landelijke studentenvakbond. In deze brief wordt onder meer aandacht gevraagd voor de huisvesting van studenten die het nieuwe collegejaar 2018/2019 instromen. De brief loopt vooruit op het nieuwe actieplan en convenant waar het Kabinet met betrokken partijen aan werkt. Het actieplan en convenant studentenhuisvesting zijn naar verwachting in september 2018 gereed. Uitgangspunt van dit actieplan is een goede match tussen vraag naar en aanbod van studentenwoningen. Een goede match is alleen vast te stellen op lokaal niveau, op basis van de groei(ambities) van aanwezige onderwijsinstellingen en de huisvestingsmogelijkheden op de lokale en regionale woningmarkt.

Cijfermatig inzicht is hierbij van essentieel belang. Sinds 2012 wordt er daarom gewerkt aan doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Ook wordt onderzocht op welke manier de referentieraming van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verbeterd kan worden op het onderdeel internationalisering. Tijdens het jaarlijkse Landelijke Congres Studentenhuisvesting 4 oktober in Rotterdam worden de resultaten van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018 gepresenteerd.

Landelijk Platform Studentenhuisvesting
Op landelijk niveau vindt het structurele overleg over studentenhuisvesting plaats in het Landelijk Platform Studentenhuisvesting. Doelstelling van het platform is om ervaringen en kennis uit te wisselen en waar mogelijk problemen op te lossen. Vaste deelnemers zijn gemeenten (de G4 en de gemeente Leiden als vertegenwoordiger van het Netwerk Kennissteden), het kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van studentenhuisvesters (Kences), Vastgoed Belang als vertegenwoordiger van de particuliere verhuurders, de Vereniging Hogescholen en VSNU namens de onderwijsinstellingen, de Landelijke Studenten Vakbond en de ministeries van BZK en OCW. 

Op 9 mei 2018 heeft het Landelijk Platform Studentenhuisvesting de contouren van een nieuw actieplan en convenant besproken. Zoals hierboven al aangegeven zullen de op lokaal niveau gemaakte afspraken leidend zijn voor het nieuwe actieplan en convenant. Via de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting zullen ook de op lokaal niveau gemaakte afspraken over het aanbod aan studentenhuisvesting op de langere termijn worden gemonitord.

Ardin Mourik, directeur Kences onderstreept het belang van samenwerking van alle betrokken partijen bij het zorgen voor voldoende betaalbare studentenhuisvesting.

Internationale studenten
In de internationaliseringsagenda van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten en de brief “Internationalisering in evenwicht” van de minister van OCW wordt aandacht gevraagd voor het huisvestingsvraagstuk van internationale studenten. De internationaliseringsagenda kan behulpzaam zijn bij het vormgeven van een aanpak op lange termijn.

Informatievoorziening
Het afgelopen jaar heeft de campagne ‘Wegwijs met je huurprijs’ studenten erop gewezen dat zij hun huurprijs kunnen laten toetsen bij de Huurcommissie. Deze campagne wordt komend collegejaar opnieuw gevoerd nu aangevuld met een Engelstalige campagnewebsite. Daarnaast is de website www.studyinholland.nl, die onder andere huisvestingsinformatie biedt aan internationale studenten verder omtwikkeld.

De brief van de ministers OCW en BZK aan de gemeenten e.a. is hier te downloaden

Webdesign » SPRANQ