Warmtewet funest voor studenten

Warmtewet funest voor studenten

Op 17 november spreekt de Tweede Kamer commissie Economische Zaken in een Wetgevingsoverleg over de Warmtewet. Kences maakt zich samen met acht huurdersorganisaties zorgen over de Warmtewet en studentenhuisvesting. In een brief aan de commissie maakt Kences duidelijk waarom de Warmtewet slecht uitpakt voor studenten: de huurder is vaak duurder uit voor dezelfde warmte.

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in gegaan. Het doel van de wet is de bescherming van de consument. De wet leidt voor huurders van woningcorporaties niet tot extra bescherming omdat deze huurders al beschermd zijn via de huurprijsregelgeving. De wet leidt voor huurders in veel gevallen tot hogere kosten voor de levering van warmte. Kences heeft zich steeds kritisch uitgelaten over de wet omdat hiermee de betaalbaarheid van het wonen als student in gevaar komt. Acht huurdersorganisaties van Kences deelnemers maken zich ook zorgen over de lastenverzwaring voor studenthuurders en vragen in een gezamenlijke brief aandacht voor de verslechtering van hun (rechts)positie als verbruikers.

Warmtewet kost student maandelijks tientallen euro’s
Studenten krijgen het financieel zwaarder met invoering van het leenstelsel. Woonquotes van 60% zijn geen uitzondering. Een belangrijk instrument voor betaalbaarheid is het delen van voorzieningen. De Warmtewet maakt het delen van voorzieningen onmogelijk. Het gevolg hiervan is dat de kosten voor de huurder alleen maar toenemen. Huisvesters worden door de Warmtewet energieleverancier.

De wet schrijft voor dat huisvesters bemetering invoeren, uitgebreider administreren en een compensatie betalen bij storingen. Dit kost de huurder enkele tientallen euro’s per maand, want de extra kosten en risico’s moeten door de huisvester wel worden doorberekend.

Verduurzaming in gevaar
Gebouweigenaren zullen mogelijk afzien van het plaatsen van WKO-installaties (al dan niet in combinatie met een centrale ketel), vanwege de toegenomen administratieve lasten en bijkomende kosten. Het speerpunt meer duurzame energievoorziening uit het regeringsbeleid komt hierdoor ernstig in gevaar.

Kleine woningen passen niet in de Warmtewet
De Warmtewet gaat voorbij aan het rechtens verkregen niveau van bestaande bouw, de verworvenheden in de bouwregelgeving en de dagelijkse installatiepraktijk. De verplichtingen uit deze wet staan daarbij niet in verhouding tot de verbruiken van kleine woningen voor studenten, starters en ouderen. Daarom pleit Kences om, net als in de ons omringende landen, deze woonvormen uit te sluiten van de Warmtewet. Hierbij kan bijvoorbeeld een oppervlaktegrens van 50 m2 worden gebruikt net als in het Bouwbesluit.

Andere oplossingen
Het uitsluiten van kleine woningen (<50 m2) heeft de voorkeur van studentenhuisvesters. Kences heeft daarnaast nog een aantal oplossingen aangereikt:
- Laat gemeenschappelijke installaties die tot het gehuurde behoren buiten de Warmtewet;
- Verleg bij voeding van gemeenschappelijke installaties door een externe warmteleverancier de consumentenbescherming
  naar die externe leverancier; 
- Sta bij gebouw gebonden installaties een eenvoudige tarieftoets toe op complexniveau. Is de huurder goedkoper uit zonder de      
  Warmtewet, dan blijft alles bij het oude. De huurder krijgt hiervan een overzicht. Is de huurder goedkoper uit via de Warmtewet, dan
  geldt de Warmtewet of wordt de prijs aangepast. We noemen dit Warmtewet-light.

Lees hier de volledige brief van Kences aan de commissie Economische Zaken

Lees hier de volledige brief van de huurdersorganisaties van Kences deelnemers aan de commissie Economische Zaken

Webdesign » SPRANQ