Kences en VSNU overleggen met Donner

Kences en VSNU overleggen met Donner

Medio juni heeft er  een topoverleg studentenhuisvesting  plaatsgevonden met minister Donner. Aanleiding voor dit overleg is het  in het afgelopen jaren toegenomen aantal studenten en de te verwachte forse stijging van het aantal studenten in de  komende jaren. Hierdoor zijn de wachttijden voor een studentenkamer in sommige steden opgelopen tot 2 jaar of meer.

Knelpunten
De minister sprak met de VSNU, vereniging van de veertien Nederlandse Universiteiten en met Kences, samenwerkingsverband van negen studentenhuisvesters over  de bestaande knelpunten bij het realiseren van studentenhuisvesting.

Resultaat en vervolg
Minister Donner is bereid om te bezien in hoeverre de bestaande knelpunten kunnen worden weggenomen. Hij stuurt naar aanleiding van het topoverleg nog deze maand een brief aan de Tweede kamer  met daarin de knelpunten en de voorgestane oplossingen. Daarnaast wil de minister samen met Kences werken aan een nieuw actieplan studentenhuisvesting. Dit is in lijn met de wens van Kences om te komen tot een Nationaal Akkoord Studentenhuisvesting.

Op de website van  Kences www.kences.nl zal de brief van de minister aan de Tweede Kamer en het te ontwikkelen actieplan studentenhuisvesting worden gepubliceerd

Webdesign » SPRANQ