Kamervragen studentenhuisvesting beantwoord

Kamervragen studentenhuisvesting beantwoord

Minister Donner van BZK heeft, mede namens de staatssecretaris van OCW, schriftelijk antwoord gegeven op vragen van de Tweede Kamer over kamernood onder studenten. De woordvoerders studentenhuisvesting van GroenLinks, en SP hebben vragen gesteld over het toenemend en jaarlijks terugkerend tekort aan woonruimte voor studenten, de knelpunten in de rijksregelgeving, het ombouwen van kantoren en het aangekondigde actieplan studentenhuisvesting.

Structureel en groeiend tekort studentenhuisvesting
De minister erkent de door Voortman (GL) en van Dijk (SP) geschetste problematiek van de groeiende en structurele kamernood onder studenten. Donner verwijst naar de uitkomsten van het rapport " Contrasten in de kamermarkt" . Op basis van dit rapport bestaat de verwachting dat, hoewel lokaal gedifferentieerd, de groeiende vraag naar studentenhuisvesting ook in de nabije toekomst blijft bestaan. Het gaat hierbij om de vraag van zowel Nederlandse als buitenlandse studenten.

Monitor studentenhuisvesting
Om een goed en structureel inzicht te krijgen in de vraag naar en het aanbod van studentenhuisvesting op lokaal niveau wordt op dit moment door het ministerie van BZK in samenwerking met Kences gewerkt aan een monitor studentenhuisvesting. De eerste resultaten worden dit najaar gepresenteerd.

Knelpunten rijksregelgeving

In zijn brief van 13 juli jl. is Donner al ingegaan op de vermindering van knelpunten in de rijksregelgeving ten behoeve van het vergroten van het lokaal woningaanbod voor studenten. Een verdere uitwerking hiervan zal worden opgenomen in het actieplan studentenhuisvesting.  

Ombouwen van kantoren

Met het nieuwe Bouwbesluit 2012 wordt het wat betreft regelgeving makkelijker om kantoorgebouwen te transformeren naar een andere gebruiksfunctie, zoals wonen. Donner merkt hierbij op dat in het algemeen slechts een beperkt deel van de leegstaande kantoren geschikt zal zijn voor transformatie naar studentenhuisvesting. Zie hiervoor ook het rapport "Transformatie van kantoren gaat niet vanzelf".
Vanuit de Rijksgebouwendienst wordt ook gekeken naar het herbestemmen van overtollige rijkskantoren. Alle mogelijkheden van afstoot, inclusief de mogelijkheden tot transformatie of herontwikkeling, zullen worden bekeken.

Actieplan studentenhuisvesting

In samenwerking met alle betrokken partijen; studenten, HO - instellingen, gemeenten en studentenhuisvesters wordt door het ministerie van BZK gewerkt aan een actieplan studentenhuisvesting voor de komende vijf jaar. Dit actieplan is er op gericht om het lokale aanbod van woonruimte voor studenten te vergroten. In het actieplan geeft elke betrokken partij aan op welke wijze er de komende vijf jaar gewerkt zal worden aan de vergroting van het aanbod van studentenhuisvesting. Het rijk zal ondermeer de rijksregelgeving verminderen als stimulans voor de realisatie van meer lokale woonruimte. De presentatie van actieplan is aangekondigd voor dit najaar.

Lees hier de volledige schriftelijke beantwoording van de vragen van Jasper van Dijk door minister Donner.

Lees hier de volledige schriftelijke beantwoording van de vragen van Linda Voortman door minister Donner.

Webdesign » SPRANQ