Herstel van de bouw begint bij studentenhuisvesting

Herstel van de bouw begint bij studentenhuisvesting

Tijdens een werkbezoek van minister Blok aan Kences deelnemer DUWO overhandigde Vincent Buitenhuis (directeur Kences) hem het eerste exemplaar van de "Kences Handreiking Studentenhuisvesting en Bouwregelgeving". De totstandkoming van de, gezamenlijk met het ministerie van BZK ontwikkelde, handreiking is gebaseerd op één van de in het Landelijke Actieplan 2011-2016 gemaakte afspraken. De handreiking is met name gericht op het voorkomen van interpretatieverschillen van de bouwregelgeving voor studentenwoningen. Minister Blok is blij met de komst van de handreiking en benadrukte het belang ervan met de uitspraak: "Het herstel van de bouw begint bij studentenhuisvesting".

Afspraken in het LAS
Eind 2011 werd het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) ondertekend door de minister, gemeenten, hoger onderwijs, studenten en studentenhuisvesters. In het LAS werden naast afspraken over het aantal te bouwen studenteneenheden ook afspraken gemaakt over het wegnemen van knelpunten bij de ontwikkeling van studentenhuisvesting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouwregels, het woningwaarderingstelsel, bestemmingsplannen en geluid- en parkeernormen. Knellende regels blokkeren het op korte termijn oplossen van het kamertekort. Afgesproken werd dat het ministerie van BZK samen met Kences een handreiking publiceert met daarin een toelichting op de toepassing van het Bouwbesluit 2012 voor studentenhuisvesting.  

Resultaten
Op 5 juni 2013 stelde minister Blok de Tweede Kamer schriftelijk op de hoogte over de stand van zaken rond de in het LAS gemaakte afspraken. Op het gebied van de bouwregelgeving zijn de volgende resultaten behaald:

Met het in werking treden van het Bouwbesluit 2012 is de minimale oppervlak- te van het verblijfsgebied per woonfunctie verlaagd van 24 naar 18 m2. Hierdoor kan meer woonruimte voor studenten worden gerealiseerd in hetzelfde gebouw;  

De voorschriften met betrekking tot brandveiligheid voor kamergewijze verhuur zijn sinds april 2012 opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Voorheen waren deze voorschriften in het Gebruiksbesluit en het Bouwbesluit 2003 geregeld. Door samenvoeging zijn de voorschriften beter op elkaar afgestemd en vereenvoudigd.

Tot 1 april 2012 moest alle verbouw aan de nieuwbouwvoorschriften voldoen, tenzij het bevoegd gezag ontheffing had verleend. Het niet verkrijgen van de ontheffing had tot gevolg dat met name herbestemming vaak te duur werd. De specifieke voorschriften voor verbouw die sinds 1 april 2012 van kracht zijn, maken het vragen van ontheffing bij het bevoegd gezag niet meer nood- zakelijk. Bij verbouw en herbestemmen hoeft hierdoor niet langer aan de nieuwbouwvoorschriften te worden voldaan, maar kan een optimum gezocht worden tussen kosten en kwaliteit. Een opdrachtgever kan nu - binnen de grenzen die het Bouwbesluit 2012 aangeeft - zelf bepalen welke kwaliteit wenselijk is.

Op 4 september 2013 is de Kences Handreiking Studentenhuisvesting Bouwregelgeving gepubliceerd.

Download hier de Kences Handreiking Studentenhuisvesting en Bouwregelgeving 

Webdesign » SPRANQ