Aantal studenten neemt toe

Aantal studenten neemt toe

De universiteiten en hogescholen hebben voor het studiejaar 2013 - 2014 weer meer studenten ingeschreven. Wat is de oorzaak van deze toename en welke studierichtingen zijn populair?

Hoger beroeps onderwijs
De Vereniging Hogescholen maakte bekend dat dit studiejaar 5.8% meer studenten kozen voor een hogere beroeps opleiding. Het aantal eerstejaars hbo'ers is fors toegenomen. In september 2013 startte er meer dan 106 duizend jongeren waardoor er nu een record aantal van ruim 440 duizend hbo-studenten staat ingeschreven.

Jeugdwerkloosheid en sociaal leenstelsel
Volgens de Vereniging Hogescholen wordt de grote instroom veroorzaakt door de hoge jeugdwerkloosheid en de aangekondigde invoering van het sociaal leenstelsel. Jongeren kiezen voor studeren in plaats van werken en veel studiekiezers die anders misschien een tussenjaar hadden genomen zien daar nu vanaf.

Foto: Alkmaarsche Courant

Met de voorgenomen invoering van het sociaal leenstelsel wordt huidige basisbeurs vervangen door een lening. Voor uitwonende studenten betekent dit een verhoging van de studieschuld met ongeveer 3000 euro per jaar. Het stelsel zou vanaf het studiejaar 2013 - 2014 worden ingevoerd, dit is in elk geval uitgesteld tot het studiejaar 2014 - 2015.

Populaire hbo studierichtingen
De stijging van de zogenoemde ‘instromers in het hbo' is met 11% het grootst in de sector gezondheidzorg. De studie hbo-verpleegkunde is binnen de sector gezondheidzorg het meest populair én de meest gekozen opleiding in het gehele hbo. Bij de sector techniek steeg het aantal instromers met 7%.

Daling aantal afgestudeerden hbo'ers
Het aantal afgestudeerden hbo'ers is in het studiejaar 2012 - 2013 met 9,6% gedaald. Oorzaak hiervan is de langstudeerboete, die werd ingevoerd in 2012 en in 2013 weer werd ingetrokken. De dreiging van de langstudeerboete leidde tot een spurt onder studenten, waardoor er in het studiejaar 2011 - 2012 zo'n 3.000 studenten extra afstudeerden. Dat vertaalde zich een jaar later in een omgekeerde beweging: een daling van ruim 3.000 ten opzicht van het langjarig gemiddelde van zo'n 67.500 diploma's per jaar.

Foto: Foliaweb

Universitair onderwijs
De VSNU maakte bekend dat dit studiejaar 7% meer studenten kozen voor een universitaire studie. Het totale aantal ingeschreven studenten op universiteiten bedraagt dit studiejaar 248.247.

Geen tussenjaar
In het studiejaar 2012 - 2013 startten er 28.000 vwo'ers met een universitaire bacheloropleiding, dit studiejaar zijn het er ruim 31.000. De groei is waarschijnlijk veroorzaakt door de aangekondigde afschaffing van de basisbeurs. Uit VSNU-cijfers blijkt dat meer vwo-leerlingen direct na het behalen van hun diploma gaan studeren en geen tussenjaar nemen om te werken of te reizen.

Minister Bussemaker wilde met ingang van het studiejaar 2013 - 2014 de basisbeurs voor bachelorstudenten afschaffen. In juni 2013, toen iedereen zijn studiekeuze al had gemaakt, stelde de minister haar wetswijziging uit. Uiteindelijk besloot de regering om het sociaal leenstelsel in elk geval met een jaar uit te stellen. Definitieve invoering moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het kabinet stelt nu voor de maatregel in te voeren met ingang van het studiejaar 2014 - 2015..

Populaire universitaire studierichtingen
Bij alle universitaire studierichtingen is het aantal aanmeldingen gestegen. De stijging is het grootst bij de opleidingen in de sectoren Landbouw (+22%), Natuur (+13%) en Techniek (+12%). Opvallend is, na een jarenlange daling, de 12% stijging bij de sector Taal & Cultuurstudies. Verder valt de grote belangstelling voor de tweejarige associate degree-opleidingen op. Vorig studiejaar daalde de instroom nu stijgt deze met bijna 30%. Ook de kleinere landbouwopleidingen zagen de belangstelling met ruim 20% toenemen.

Groei aantal universitaire masterstudenten
Dit studiejaar groeit het aantal masterstudenten met 700. Dit is duidelijk minder dan in het studiejaar 2012 - 2013. Toen stroomden er, waarschijnlijk onder invloed van de langstudeerboete, meer dan 5000 studenten door naar de masteropleidingen.

Master in andere studiestad
Opvallend is dat steeds meer studenten een master volgen aan een andere universiteit dan waar ze hun bacheloropleiding hebben afgerond. Vorig studiejaar deed 10% van de masterstudenten dat, dit studiejaar 12%.

Foto: Keuzegids.nl

Bronnen: (HOP, ScienceGuide)

Links:
- Factsheets van Vereniging Hogescholen en VSNU
- Bericht ScienceGuide

 

Webdesign » SPRANQ