Feiten & Trends

Feiten & Trends

Kences

Kences is in 1999 opgericht als kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van studentenhuisvesters in Nederland. De dertien bij Kences aangesloten deelnemers en partners verzorgen samen een kwart van de studentenhuisvesting (ongeveer 86.550 eenheden). Het gaat hierbij om huisvesting van Nederlandse studenten, internationale diplomastudenten, studiepuntmobiele studenten en uitwisselingsstudenten.

Download meer informatie 

Studentenaantallen

MBO

Het mbo telt ruim 481.000 studenten. Een mbo-student kan kiezen uit de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De bol is zowel in voltijd (vt) als in deeltijd (dt) te volgen. In de bbl en bol-deeltijd is het aantal deelnemers flink gedaald. Van 143.000 bbl'ers in 2012 naar 100.900 in 2016 en van 5.100 bol-deeltijd deelnemers in 2011 naar nog geen 100 in 2016. Het aantal bol-voltijd deelnemers is daarentegen gestegen van 352.100 deelnemers in 2012 naar 381.000 in 2016. 

HBO

Het hbo telt ongeveer 445.000 studenten. Het hbo leidt over het algemeen op tot een bachelorgraad. Daarnaast zijn er kortere programma's die opleiden tot een associate degree. Daarnaast kunnen de studenten er ook voor kiezen om hun opleiding in deeltijd te doen of als onderdeel van hun werk. Per 1 oktober 2015 studeren er zo’n 45.500 deeltijdstudenten en 391.000 voltijdstudenten aan hogescholen.

WO

Universiteiten bieden geaccrediteerde opleidingen die leiden tot een bachelorgraad of een mastergraad.
Het aantal studenten in het wo is in 2016 gestegen naar
266.137. De studierichting met het meeste aantal studenten is evenals in 2014 en 2015 gedrag en maatschappij met ongeveer 47.100 ingeschrevenen. De opleidingsgebieden gezondheidszorg en onderwijs laten in 2016 een lichte daling zien ten opzichte van 2015. Alle andere opleidingsgebieden laten een stijging zien. 

Download meer informatie

Eerstejaarsstudenten

MBO
De directe instromers die vanuit een andere onderwijssector aansluitend zijn ingestroomd in het mbo, vormen een steeds groter deel van de instroompopulatie. Minder studenten kiezen na een of meerdere jaren van afwezigheid in het onderwijs voor een opleiding in het mbo. Deze indirecte instroom is in de afgelopen vijf schooljaren gedaald van 44 naar 32 procent van de totale instroom. In het studiejaar 2014-2015 bedroeg het totaal aantal instromers in het mbo ongeveer 156.000.

HBO
Ieder jaar stromen ongeveer 100.000 studenten in het hoger beroepsonderwijs in. Iedereen die voor het eerst staat ingeschreven in Nederland op een instelling voor hoger onderwijs, wordt gerekend tot de eerstejaarsstudenten. De daling van het aantal eerstejaarsstudenten in 2014 en 2015 zet niet door in 2016. Alleen in het opleidingsgebied "gedrag en maatschappij" is het aantal eerstejaars in 2016 licht gedaald ten opzichte van 2015.

WO
Ieder jaar stromen ongeveer 50.000 studenten in het wetenschappelijk onderwijs in. Iedereen die voor het eerst staat ingeschreven in Nederland op een instelling voor hoger onderwijs wordt gerekend tot de eerstejaarsstudenten. Het aantal eerstejaars in het opleidingsgebied "onderwijs" is gedaald, in het opleidingsgebied "techniek" is het aantal eerstejaars gelijk gebleven. In de overige opleidingsgebieden is het aantal eerstejaars gestegen.

Download meer informatie

Wonen

WO en HBO

De uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs van de Rijksoverheid (DUO) telde op 31 december 2016 712.000 studenten bij door de overheid gefinancierde opleidingen aan het hoger onderwijs. Hiervan zijn 662.00 studenten in het collegejaar 2016-2017 voltijdstudent.

Thuiswonend

Uitwonend

 

Bron: Landelijke monitor studentenhuisvesting 2017
Peildatum: 1 december 2016

Woonlasten

Bronnen: Landelijke monitor studentenhuisvesting 2017; Enquête ‘Wonen als Student 2012 - 2016’

Download meer informatie

Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit studentenhuisvesting

Verkennend onderzoek Woongedrag van recent afgestudeerden 
ABF Research in opdracht van het ministerie van BZK, 2016

Visie op studeren in een nieuwe tijd Goedemorgen Professor!
VSNU, 2015

Rijksoverheid.nl: Snelle voortgang bouw studentenwoningen 
14-09-2015

Brandveiligheidscampagne Heet in huis
LSVb, 2015

Internationalisering en studentenhuisvesting

Publicatie Internationalisering in beeld 
EP-Nuffic, 2015

Publieksversie Huisvestingsbehoeften van internationale studenten
HES in opdracht van DUWO, 2014

Actieplan Make in in the Netherlands 2013 - 2016 
EP-Nuffic, 2013

Wij bouwen aan de kenniseconomie

In het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) 2011-2016 is afgesproken dat er 16.000 extra studenteneenheden gerealiseerd worden en dat de samenwerking tussen de betrokken partijen bevorderd wordt. Alleen al in Kencesverband zijn er in deze periode rond de 23.000 extra betaalbare studenteneenheden gerealiseerd. Door de goede samenwerking tussen de verschillende partijen zijn ook de randvoorwaarden waaronder goede en betaalbare studentenhuisvesting gerealiseerd kan worden sterk verbeterd. Zo blijven we met alle betrokken partijen bouwen aan de kenniseconomie van Nederland.
Directeur Ardin Mourik: "We kunnen echt trots zijn op wat er nu al is gerealiseerd, maar er is nog steeds werk aan de winkel. In enkele steden blijft het nog lastig om snel een kamer te vinden en sommige doelgroepen, zoals internationale studenten, verdienen extra aandacht." De komende tijd wordt er door de betrokken partijen gewerkt aan een Toekomstagenda Studentenhuisvesting als opvolger van het LAS.

Kracht van Kennis, position paper voor Agenda Stad
Engelstalige versie: The Power of Knowledge 
Netwerk Kennissteden Nederland, april 2015

Campussen van nationaal belang
Motor of a strong and sustainable economy , een (Engelstalig) overzicht van de acht leidende science- en technologyparken in Nederland. 
Webdesign » SPRANQ